Nasze dokumenty

Statut Fundacji

Polityka prywatności

ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń

NIP 8792711145
KRS 0000776838
REGON 382841284

 

Fundacja Budząca się Szkoła

Media Społecznościowe

REGULAMIN

 

§1 ZGŁOSZENIE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym lub w imieniu innego Uczestnika.

2. Zgłaszający podając dane osobowe w imieniu innego Uczestnika zapewnia, że uzyskał wcześniej zgodę od Uczestnika na powierzenie jego danych osobowych Organizatorowi.

3. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.

4. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§2 REZYGNACJA

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konferencji nie później niż na 7 dni przez wydarzeniem poprzez przesłanie wiadomości email na adres fundacja@budzacasieszkola.edu.pl.

2. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu skutkuje refundacją 50% dokonanej wpłaty za wydarzenie.

3. Zgłaszający ma prawo wskazać innego Uczestnika konferencji w miejsce Uczestnika, który nie może wziąć udziału w szkoleniu. Taka zmiana nie podlega opłatom.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od niego niezależnych z zachowaniem terminu minimum trzech dni roboczych od wydarzenia.

5. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora Zgłaszający otrzyma zwrot pełnej opłaty za wydarzenie wniesionej przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora, bez uwzględniania ewentualnych innych kosztów, jakie poniósł Zgłaszający lub Uczestnicy, w tym transportu lub noclegu.

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Miejsce, godzina, czas trwania oraz agenda wydarzenia zostały przedstawione na stronie wydarzenia pod adresem https://budzacasieszkola.edu.pl/konferencja_krosno

2. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.

3. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia oraz podpisania listy uczestników.

4. Organizator nie zapewnia transportu na ani do miejsca wydarzenia, nie zapewnia również jakichkolwiek noclegów w trakcie, przed ani po wydarzeniu.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu lub zakupieniu biletów przez Zgłaszającego obowiązują go postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.